©Hans Hendriksen

Bathing pilgrims at main Haridwar Ghat