©Hans Hendriksen

Daily washing ritual in Beijing Hutong